ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA ŚMECI!

Jak informuje Zarząd Związku  Międzygminnego  Ślęza- Oława   od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie działania związku. Obowiązująca stawka opłaty w domach jednorodzinnych to: 

– 28,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady segregowane). 

 – 56,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady zmieszane)

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, wprowadzone zostaje zwolnienie w części z opłaty, w wysokości 1 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Warunkiem skorzystania z ww. zwolnienia, jest złożenie do Biura Związku prawidłowo wypełnionej deklaracji (formularz DO-1). Od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali korzystanie z przydomowego kompostowania i skorzystali ze zwolnienia w części z opłaty, bioodpady nie będą odbierane w ramach regularnych odbiorów, nie będą również przyjmowane do PSZOK oraz MPSZOK

Dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny wprowadzone zostało zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 100% na szóstą i każdą kolejną osobę w rodzinie posiadającej ww. Kartę. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia w ramach Karty Dużej Rodziny jest złożenie do Biura Związku prawidłowo wypełnionej deklaracji (formularz DO-1) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Należna opłata za miesiąc styczeń 2021 r. płatna do 15 stycznia 2021 r. winna być wniesiona z uwzględnieniem nowej stawki.

Post Author: Marcin