Wybory sołtysa – po nowemu

We wszystkich sołectwach gminy Czernica  w dniach 15 i 16 kwietnia odbędą się wybory Sołtysów. Obowiązujące obecnie zasady wyboru Sołtysa różnią się znacznie od tych stosowanych dotychczas. Będą raczej przypominały w swej formule wybory do Rady Gminy, czy wybory Wójta. Dlatego chciałbym je Państwu trochę przybliżyć. Zainteresowanych tematem odsyłam także do zapoznania się z pełną wersją Statutu Sołectwa Ratowice dostępną na stronie Urzędu Gminy (www.czernica.pl) , oraz na stronie Towarzystwa Przyjaciół Ratowic ( www.ratowice.pl).

Nowy Statut Sołectwa Ratowice uchwalony przez Radę Gminy Czernica 30.10.2014 r. określa w rozdziale 3 zasady i tryb wyborów Sołtysa. Tak więc Sołtys, Zastępca Sołtysa i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Kandydaci na Sołtysa zgłaszają swoją kandydaturę pisemnie do Wójta najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem wyborów (Zastępca Sołtysa najpóźniej na 7 dni) . Muszą oni także złożyć oświadczenie o niekaralności. Mogą zaproponować jedną osobę jako członka komisji wyborczej. Co ważne mogą także prowadzić kampanię wyborczą – z wyłączeniem dnia wyborów. Wybory – w Ratowicach zarządzone na dzień 15 kwietnia, w godz. 17.00 do 21.00 – przeprowadzi komisja w składzie 2 osób wskazanych przez wójta, 1 osoby wskazanej przez Przewodniczącego Rady Gminy i po jednej osobie wskazanej przez każdego z kandydatów na Sołtysa. Osobami uprawnionymi do głosowania są osoby umieszczone w spisie wyborców. Prawo wybierania ma każdy stały mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011.Kodeks wyborczy /Dz.U.2011.21.112 z póz. zm./. Osoby nie umieszczone w spisie wyborców mogą nie później na 3 dni przed terminem wyborów dopisać się do spisu wyborców w Urzędzie Gminy. Celem otrzymania karty do głosowania w dniu wyborów wyborca okazuje członkowi komisji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, składa podpis na liście wyborców i następnie otrzymuje kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią rady gminy. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku „X” przy nazwisku wybranego kandydata i wrzucenie karty do urny wyborczej. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostaje Sołtysem. Po upływie 7 do 21 dni po wyborach Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie celem przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej. Wybory do Rady Sołeckiej będą się odbywały według zasad obowiązujących dotychczas, czyli podczas zebrania wiejskiego. Komisja skrutacyjna przyjmie zgłoszenia kandydatów, przeprowadzi głosowanie i sporządzi protokół z niego. Mam nadzieję, że nowe zasady wyboru Sołtysa ułatwią i uporządkują procedurę. Zapraszam zatem wszystkich uprawnionych i zainteresowanych dalszym rozwojem naszej miejscowości mieszkańców Ratowic do urny wyborczej w naszej świetlicy wiejskiej, w środę, 15 kwietnia 2015 roku, w godz. 17.00 do 21.00. Liczę na Państwa obecność bo właśnie udział w wyborach to dowód naszej obywatelskiej dojrzałości i odpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę. Jarosław Jagielski Sołtys Ratowic

Post Author: Marcin

Dodaj komentarz