SPRAWOZDANIE SOŁTYSA ZA 2021 ROK

Rok 2021 to był kolejny trudny rok, w cieniu pandemii. Jednak życie sołectwa toczy
się cały czas. Mimo niewielkich środków, korzystając z hojności sponsorów i podpierając się
funduszem sołeckim udało się zrealizować wiele rzeczy. Dlatego jak co roku o tej porze,
przygotowałem sprawozdanie z działalności sołtysa za poprzedni rok, które zwyczajowo
przedstawiam na pierwszym wiejskim zebraniu w nowym roku, którego na razie nie możemy
zwołać ze względu na sytuację epidemiologiczną.
I. Inwestycje
Podczas zebrania wiejskiego i rozmów z mieszkańcami, wskazali oni szereg spraw
koniecznych do realizacji we wsi. Złożyłem je w formie wniosków do realizacji w budżecie
gminy na 2021 rok. Były to:
1. Remont świetlicy wiejskiej /renowacja podłogi, renowacja schodów wejściowych,
remont toalet, naprawa filarów, zamontowanie grzejników i klimatyzacji, malowanie
sali /.
2. Budowa przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej.
3. Podjęcie odpowiednich kroków i zmierzających do budowy bezpiecznych zjazdów do
Ratowic przy drodze wojewódzkiej /złożenie wniosku, partycypowanie w kosztach/
4. Budowa ścieżki rowerowo – pieszej między Ratowicami i Czernicą.
5. Budowa bezpiecznego parkingu przy Szkole Podstawowej.
6. Naprawa elewacji zewnętrznej budynku wspólnotowego w centrum wsi.
7. Uporządkowanie terenu i budowa parkingu przy pomniku więźniów obozu Gross
Rosen między Ratowicami i Czernicą.
8. Wymiana barier na zakręcie ul. Wrocławskiej.
9. Budowa chodnika w centrum wsi, wzdłuż głównych ulic
10. Uzupełnienie oświetlenia wsi i budowa linii oświetleniowej na przedłużeniu ulicy
Słonecznej , Leszczynowej, Wiśniowej, Spokojnej i Wrocławskiej przy cmentarzu.
11. Udrożnienie i naprawa studzienek kanalizacji burzowej
12. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej, Wiśniowej, Leszczynowej,
Lawendowej i Nowej
13. Uzupełnienie oświetlenia ul. Polnej
14. Przesunięcie słupa elektrycznego na ulicy Nowej
15. Poprawienie nawierzchni i naprawa studzienek kanalizacyjnych przy ulicy
Spacerowej i na jej przedłużeniu – tzw. ulicy Czereśniowej.
16. Polepszenie sytuacji komunikacyjnej mieszkańców wsi poprzez zwiększenie liczby
kursów komunikacji dotowanej przez UG.
17. Systematyczne koszenie rowów i poboczy ulic.

Mimo fatalnego stanu pieknej, zabytkowej sali, w budżecie gminy nie znalazły się środki na
remont świetlicy – ani na 2021, ani nawet na 2022 rok. Już drugi rok trwają negocjacje w
sprawie zwolnienia pomieszczenia przy świetlicy, które zajmuje firma telekomunikacyjna
(centralka telefoniczna). Chcemy to pomieszczenie przeznaczyć na dodatkowe toalety.
Wykonano natomiast oczyszczenie, odgrzybianie i izolację pionową ściany fundamentowej,
izolację przeciwwilgociową poziomą ściany szczytowej świetlicy od strony parku z wymianą
okien na stryszku. Koszt prac to 87 453 zł i w całości został sfinansowany z budżetu gminy
Czernica.
Ze środków budżetowych wykonano też dokumentację i uzupełnienie oświetlenia o 5 nowych
lamp przy cmentarzu za 38 130 zł, oraz przedłużenie linii oświetleniowej do końca ulicy
Spokojnej, która jest już na całej swojej długości zamieszkana.
Trwa remont zjazdów z drogi powiatowej 455 do Ratowic. Prace wstrzymano na czas zimy.
Będą kontynuowane na przełomie marca i kwietnia 2022. Dlatego na razie wjazd od strony
Łęgu jest nieczynny. W drugiej połowie 2021 roku wymieniono bariery na łuku ulicy
Wrocławskiej. Udrożniono także kanalizację burzową. Ulica Wiśniowa doczekała się, na
części swojej długości, nawierzchni z destruktu asfaltowego. Pozostałą część zobowiązał się
wykonać inwestor, budujący w tym miejscu osiedle. Nową nakładkę po budowlanych
zniszczeniach nałożono też na ulicy Spokojnej. A latem przeprowadzono roboty polegające
na powierzchniowym utrwaleniu emulsją i grysami nawierzchni odcinków ul. Odrzańskiej i
ul. Wrocławskiej. Przy okazji wyrównywania parkingu i pętli autobusowej utwardzono także
drogę wjazdową na cmentarz.
Naprawiono instalację alarmową i nagrzewnice gazowe w świetlicy, systematycznie
wykaszano pobocza drogowe. Latem rozdałem mieszkańcom 30 budek dla jerzyków
przygotowanych przez UG Czernica.
Zgłaszałem pisemnie i ustnie szereg innych problemów mieszkańców, np. zły stan
nawierzchni bocznych ulic, elewacji budynku gminnego w rynku, przeciekający w świetlicy
dach, źle działające ogrzewanie świetlicy, zniszczenia na placu zabaw i przystankach.
Złożyłem w tym roku też dwie interpelacje do UG. Pierwszą w sprawie odbioru odpadów
przez firmę FBSerwice i notorycznego niszczenia przez nią kubłów na śmieci, oraz
funkcjonowania MPSZOK. Druga interpelacja dotyczyła komunikacji autobusowej w
Ratowicach.
Większość z propozycji sołectwa zgłoszonych jako wnioski do budżetu nie została
zrealizowana, więc do budżetu na 2022 rok zgłosiłem ponownie prawie wszystkie te wnioski.
II. Fundusz sołecki
Na 2021 rok dysponowaliśmy kwotą 44 034,82 zł z funduszu sołeckiego. Wraz z
Radą Sołecką rozdzieliliśmy ją w następujący sposób:
1. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych 3000,-

2. Zrekultywowanie terenu i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego 27 700,-
3. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw 12 300,- (wykonano projekt zagospodarowania
terenu parku za świetlicą)
4. Dofinansowanie „Kalendarza Ratowickiego” 2000,-
5. Zakup tuszu i papieru do druku „Wieści Ratowickich”, oraz opłacenie domeny strony
internetowej wsi 2000,-
6. Przygotowanie materiałów promocyjnych wsi 5013,90 (m. in. odtworzono Wirtualny
Spacer po Ratowicach)
Uporządkowano także magazyn w świetlicy i zamontowano w nim nowe regały. Wyrównano
teren na placu festynowym i teren po strzelnicy na boisku.
Z własnych środków – sponsorskich, bądź prywatnych – systematycznie uzupełnialiśmy
nasadzenia i zabezpieczenia drzewek na bunkrach, uprzątnęliśmy teren za świetlicą, uliczkę
przy kościele, wjazdy do Ratowic, zakupiliśmy też kilkakrotnie kwiaty do witaczy.
Przywieźliśmy z Bolesławca dekoracje świąteczne, podarowane nam przez jednego z
dawnych mieszkańców. Regularnie też sprzątaliśmy plac festynowy. Własnym sumptem
wycięliśmy też krzaki zasłaniające widoczność przy łuku drogi w okolicy cmentarza.
Wspólnie z kilkoma mieszkańcami wyczyściliśmy zarośnięte pomniki przy lapidarium na
cmentarzu i wywieźliśmy gałęzie.
III. Imprezy wiejskie
Większość z zaplanowanych na początek roku 2021 rok cyklicznych imprez, nie
mogło się odbyć ze względu na pandemię. Dopiero w maju zorganizowaliśmy w naszej
świetlicy uroczystość wręczenia Pani Stanisławie Żukowskiej tytułu Honorowej Mieszkanki
Gminy Czernica, przyznanego przez władze gminy. Dzięki wsparciu UG powstał także
piękny film o Pani Stanisławie, pt. „Przesłanie”, który można oglądać w internecie.
W połowie czerwca odbyły się na naszym boisku bardzo widowiskowe Ogólnopolskie
Zawody Psów. Natomiast pod koniec czerwca zespół „Ratowiczanie” obchodził uroczyście
swój jubileusz. We wrześniu udało się zorganizować plenerową imprezę integracyjną PIKNIK
POD LIPAMI. Długo wyczekiwane spotkanie udało się znakomicie. Przy okazji rozdaliśmy
naszym mieszkańcom 30 sadzonek lip ufundowanych przez sponsorów, a we współpracy z
KGW „Twórczo i Pięknie” z Nadolic zorganizowaliśmy mobilny punkt szczepień.
Tradycyjnie już, 11 listopada uczciliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
pięknym koncertem patriotycznym w naszej świetlicy. W listopadzie zorganizowaliśmy też
bardzo udaną Zabawę Andrzejkową. Dochód z zabawy przeznaczyliśmy na przygotowanie
spotkania ze Świętym Mikołajem dla naszych najmłodszych – jak zawsze z wieloma
atrakcjami. W grudniu odbył się też nasz tradycyjny Jarmark Adwentowy. Jak policzyliśmy –
był to w sumie nasz trzydziesty jarmark w Ratowicach.

Wszystkie imprezy odbyły się z wykorzystaniem własnych środków, środków Koła
Gospodyń, TPR i sponsorów.
IV. Ratowickie Koło Gospodyń i Gospodarzy
Imprezy i uroczystości nie udałyby się tak dobrze, gdyby nie sponsorzy, a także
pomoc Ratowickiego Koła Gospodyń i Gospodarzy, na którą mogę liczyć. Doposażamy
sukcesywnie świetlicę w naczynia, drobny sprzęt i dekoracje. Właśnie ze środków Koła
Gospodyń i tanecznej Akademi Dance Projekt zakupiliśmy i zamontowaliśmy duże lustra na
ścianie w świetlicy. Koło aktywnie włączyło się w organizację Andrzejek, Mikołajek,
Jarmarku Adwentowego i kilku naszych akcji charytatywnych, a podczas jarmarku jego
stoisko było jednym z najbardziej obleganych.
V. Świetlica wiejska
W świetlicy zawsze sporo się dzieje. Dbaliśmy o to, aby wszystkie zajęcia i imprezy
odbywały się we właściwym reżimie sanitarnym. Było kilkanaście wynajmów na
uroczystości rodzinne. Trzeba tu wspomnieć, że środki finansowe pozyskane z wynajmów
trafiają do budżetu gminy. Zespół „Gieni Dudki” zorganizował u nas swoje jubileuszowe
spotkanie, a pod koniec roku gościliśmy wszystkich Sołtysów Gminy Czernica. Po
zwolnieniu z zakazów, od kwietnia systematycznie odbywały się w świetlicy zajęcia
gimnastyki dla pań z terenu całej gminy, próby zespołu „Ratowiczanie”, zajęcia
profilaktyczne dla dzieci. Ruszyły treningi taekwon – do, w dwóch grupach wiekowych,
profesjonalnie prowadzone przez Sportową Akademię Taekwon-do ITF, oraz taneczne zajęcia
dla dzieci z Akademią Dance Projekt z Wrocławia. Prowadzą je Mistrzowie Polski w tańcach
latynoamerykańskich – czynna, zawodowa para taneczna i międzynarodowi sędziowie z
najwyższą, I kategorią sędziowską Natalia Piecewicz i Andrzej Suchocki. Pod koniec roku
swoją siedzibę przeniosło też do Ratowic Koło Wedkarskie Burza.
VI. Towarzystwo Przyjaciół Ratowic
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic w maju obchodziło jubileusz piętnastolecia. Z tej okazji
ufundowało statuetki Dobrego Ducha Ratowic, które zostały wręczone pierwszym władzom
stowarzyszenia. Piękne statuetki, wykonane przez miejscową pracownię artystyczną chcemy
wręczać cyklicznie osobom najbardziej zaangażowanym w pracę dla Ratowic. W ostatnim
roku, jak zawsze, stowarzyszenie było motorem wielu działań i aktywności mieszkańców
naszej wsi. Uczestniczyło m. in. w konkursie ofert na realizację zadań gminnych i otrzymało
środki na dofinansowanie pięciu prowadzonych przez nie projektów: zespół „Ratowiczanie,
gimnastykę dla aktywnych, wycieczki w ramach popularnej „Pocztówki z Dolnego Śląska,
zimowe wyjazdy na narty, zajęcia taneczne dla dzieci. Udało się, mimo trudnej sytuacji
covidowej przeprowadzić pełny cykl zajęć gimnastyki dla aktywnych mieszkańców gminy
Czernica. Odbywały się regularne zajęcia i warsztaty dla zespołu ludowego „Ratowiczanie”,
który z powodzeniem kultywuje tradycje śpiewania pieśni dolnośląskich. W 2021 roku zespół
obchodził dziesięciolecie działalności. Zdobył także wyróżnienie w VII Festiwalu Kultury
Ludowej w Wilkowie. Pięć razy zaprosiliśmy mieszkańców gminy Czernica na zimowe,

rekreacyjne wyjazdy w góry do Jakuszyc i Szklarskiej Poręby. Latem, w ramach popularnej
„Pocztówki z Dolnego Śląska”, zorganizowaliśmy pięć jednodniowych wycieczek
turystycznych – do Poznania, Świeradowa, Doliny Baryczy, Wrocławia i do Legnicy.
TPR w 2021 roku pozyskało dodatkowe środki z UG na dwie nowe tablice do ścieżki
historycznej. Tablice zostały przygotowane i ustawione, a pod koniec roku złożono kolejny
wniosek do pobliskiej firmy Toyota.
Stowarzyszenie wspierało wiele innych inicjatyw. Zorganizowano m.in. kolejną edycję
bożonarodzeniowego konkursu na najciekawiej wystrojoną posesję, historyczne spotkanie
międzypokoleniowe, przekazano upominki z Domu Europejskiego we Wrocławiu dla dzieci
szkolnych. Dofinansowano także nowe nasadzenia roślin w donicach w rynku.
VII. Inne działania
Wiele mamy jeszcze do zrobienia. Zabytkowa świetlica jest intensywnie użytkowana
i wymaga natychmiastowego remontu. Wnioskowałem o to w propozycjach do budżetu przez
kilka ostatnich lat. Nadal nie udało się doprowadzić do poprawy warunków parkowania, a
właściwie bezpieczeństwa przy szkole. Elewacja kamienicy w rynku też zapewne jeszcze
długo będzie szpecić. Niepokój mieszkańców budzi też problem zaśmiecania terenów
nadodrzańskich. Jest natomiast nadzieja na uporządkowanie parku za świetlicą. Kilkakrotnie
interweniowałem w sprawie problemów komunikacyjnych i nowych rozkładów jazdy
autobusów, złożyłem pisma i interpelację w UG, złożyłem w firmie Polbus petycję
mieszkańców Ratowic, spotkałem się też z jednym z posłów na Sejm RP. Niestety jak dotąd
nie mamy znaczącego postępu. Liczymy, że w tym roku uda się doprowadzić do budowy
zatoki i przystanku przy drodze 455, bo w tej chwili praktycznie nie mamy połączenia
autobusowego z Jelczem -Laskowicami. Równie istotnym problemem jest także sprawa
potencjalnej budowy tuż przy naszej miejscowości linii Kolei Dużych Prędkości. Prosiliśmy
mieszkańców o wypełnianie ankiet w tej sprawie, przygotowaliśmy i wysłaliśmy petycję
sprzeciwiającą się przechodzeniu linii przez teren naszej gminy. W listopadzie odbyło się w
tej sprawie w naszej świetlicy spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami inwestora i
wykonawcami tego projektu. Niestety frekwencja na tym spotkaniu była niewielka. Sprawa
jest nadal otwarta.
Ale cieszymy się z każdego sukcesu. Takim sukcesem okazał się ubiegłoroczny
plebiscyt Radia Wrocław w którym Ratowice zdobyły tytuł Najciekawszej Wsi Dolnego
Śląska. Ten tytuł sprawił nam wiele radości, bo przyznany został dzięki głosom słuchaczy.
Nasza miejscowość uczestniczyła także w IV edycji ogólnopolskiego konkursu "Fundusz
sołecki – najlepsza inicjatywa". Podziękowania i dyplom zostały nam przekazane przez
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów realizujące konkurs. Po wielu perypetiach, na początku
roku, stanął wreszcie w centrum wsi długo oczekiwany paczkomat. Wiele osób ucieszył fakt,
że pamięć jednego z najsłynniejszych Ratowiczan została docenieniem jego dokonań w
zakresie działań patriotycznych, ale również – mamy nadzieję – przyczyni się do wzrostu
świadomości i wiedzy wśród lokalnych mieszkańców na temat postaci rabina Meiselsa or Od
lat prowadzimy ratowicką, aktualizowaną na bieżąco, stronę internetową i prężny profil na
facebooku. Dzięki zaangażowaniu wspaniałych ludzi już jedenasty rok wydajemy bezpłatne

„Wieści Ratowickie” w sporym, jak na nasze możliwości, nakładzie – 350 sztuk. Już po raz
piętnasty ukazał się „Kalendarz Ratowicki”. Stale rośnie gromadzone przez TPR „Archiwum
Ratowic”. Mieliśmy swoją reprezentację w zimowym Biegu Piastów. Dało się zauważyć
kilkunastoosobową ekipę RTC na bardzo trudnych biegach „Runnmagedon”, w majowym
Biegu Survivalowym, w czerwcowym biegu „Barbarian”, Rowerowym Biegu Piastów, a
dwóch Ratowiczan zdobyło bardzo trudnego Wielkiego Szlema Jakuszyckiego.
Dużym powodzeniem cieszył się zorganizowany przeze mnie we wrześniu wyjazd na
grzybobranie do zaprzyjaźnionego Międzyborza. Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Ratowicach, znów zdobyli czołowe miejsca w regionalnym konkursie ekologicznym. We
współpracy ze szkołą przeprowadziliśmy grę terenową „Spacer po Ratowicach”. Wspólnie z
TPR zorganizowaliśmy sześć edycji cieszącego się zainteresowaniem kursu motorowodnego
dla mieszkańców gminy. We wrześniu delegacja naszej miejscowości wzięła udział w
corocznym spotkaniu Puźniczan i Nowosiółczan w Jasieniu Żarskim. W październiku odbyła
się wzruszająca uroczystość wręczenia sztandaru i nadania hymnu Szkole Podstawowej w
Ratowicach. Systematycznie swoje zdjęcia realizuje u nas ekipa filmowa „Pierwszej Miłości”.
W lokalnej gazecie „Puls Gminy” na początku roku ukazały się dwa duże teksty o
Ratowicach, piękna opowieść o historii naszej wsi znalazła się także w internetowym cyklu
„Wędrownik po powiecie wrocławskim” a w Radiu Wrocław przez trzy tygodnie z rzędu
słuchaliśmy ciekawostek i opowieści o dawnych i dzisiejszych Ratowicach. Od jednego z
byłych mieszkańców otrzymaliśmy piękny prezent w postaci 28 dużych świecących gwiazd
do zawieszenia na ulicznych latarniach. Zresztą wielu mieszkańców angażuje się w akcje dla
wsi np. wspólnie pieczenie rogali świętomarcińskich, lepienie pierogów na jarmark, pieczenie
ciast na charytatywne akcje, czy dbałość o rośliny na bunkrach, w gazonach w rynku, montaż
tablic, organizowanie imprez. Często sami wychodzą z inicjatywą. To bardzo budujące i
dziękuję im za to. Cieszę się tym bardziej, że właśnie młodzi ludzie czują się
współodpowiedzialni za sprawy wsi. Coraz więcej osób chce mieszkać w Ratowicach,
powstaje sporo nowych domów, mieszkańcy dbają o obejścia, a turyści chwalą urodę i
czystość. Aktywne są organizacje społeczne: Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, Ratowickie
Koło Gospodyń i Gospodarzy, Koło Wędkarskie. Zawsze mogę liczyć na pomoc członków
Rady Sołeckiej, lokalnych przedsiębiorców, szkoły, biblioteki i niezawodnej młodzieży.
Dobrze układały się też kontakty i współpraca z wieloma samorządowcami z sąsiednich gmin.
Naszą wspólnotę i solidarność widać szczególnie w trudnych momentach. Wraz z
wieloma Ratowiczanami włączaliśmy się w różne akcje charytatywne: zorganizowaliśmy z
wolontariuszami z naszej szkoły kiermasz charytatywny, z którego dochód – 1672 zł
przekazaliśmy na operację niepełnosprawnej dziewczynki z Gajkowa, włączyliśmy się w
organizację koncertu na rzecz ciężko chorego mieszkańca Kamieńca, nasze Koło Gospodyń
przekazało ciasta na licytację na rzecz Przytuliska WIDZIALNA ŁAPA. W czerwcu Szkoła
Podstawowa w Ratowicach zorganizowała charytatywny bieg w ramach akcji "Trzymam
Formę" dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Przy sklepie stanęło ufundowane i
wykonane przez naszych mieszkańców serce na zakrętki. Systematycznie przekazywane są
one na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Razem
Łatwiej.

Takie momenty pokazują wyraźnie, że możemy na siebie nawzajem liczyć. Jestem Wam
szczególnie wdzięczny za to, że i ja mogę na Was liczyć.
To tylko krótkie podsumowanie, ale pamiętajmy, że za każdym wspomnianym przeze
mnie zadaniem stoi ogrom pracy i zaangażowani, jak zawsze, Ratowiczanie. Dlatego Wam
wszystkim, którzy nigdy nie odmawiacie mi pomocy DZIĘKUJĘ.

Jarosław Jagielski
Sołtys Ratowic

Post Author: Marcin