Nowe stawki opłat za wywóz odpadów

Zarząd Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zawiadamia, że od 1 lipca 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych:
– 34,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady segregowane).
– 68,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady zmieszane, bez segregacji).
Opłata za lipiec 2022 r., płatna do 15 lipca 2022 r., powinna być wniesiona w nowej wysokości. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Post Author: Marcin