Nowe obowiązki właścicieli budynków!

1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i
spalania paliw.
Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554)
utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania
źródeł niskiej emisji z budynków. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego.
Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. W związku z tym, w
CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności
publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod
warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie
przekroczy 1 MW.
Deklaracje będzie można składać m.in. przez internet, za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego CEEB. Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:
14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku
nowych źródeł,
12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw
już istniejącego.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1
ustawy z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i
remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą grzywny.
Więcej informacji, dotyczących utworzenia i funkcjonowania CEEB znajduje się na stronie
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/…/centralna-
ewidencja…

Post Author: Marcin