Fundusz Sołecki na 2023 rok

Rada Sołecka wsi Ratowice na spotkaniu 13 września podjęła kilka ważnych dla nas uchwał.
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, która wprowadziła w art.27
zasadę, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje
zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z
funduszu sołeckiego, może wykonywać rada sołecka.
Dlatego członkowie rady wraz z sołtysem przygotowali propozycje i uchwalili wniosek
dotyczący przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 rok ( 64 343,30 zł) w
następujący sposób:
1. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych, oraz zakup i montaż ławek, koszy na
śmieci i kamer – 20 000,-
2. Projekt i modernizacja placów zabaw – 20 000,-
3. Doposażenie i renowacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej – 10 000,-
4. Dofinansowanie „Kalendarza Ratowickiego – 3500,-
5. Zakup tuszu i papieru do druku „Wieści Ratowickich” , oraz opłacenie domeny strony
internetowej wsi 3500,-
6. Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych, promocja wsi, wkład
własny do projektów 7343,30

Działając w oparciu o zarządzenie nr 0050.95.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 26.08.2022
Rada Sołecka wsi Ratowice przygotowała propozycje Sołectwa do przyszłorocznego budżetu
gminy Czernica, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
Ratowic:

1. Remont świetlicy wiejskiej /renowacja podłogi, renowacja schodów wejściowych,
remont toalet, naprawa filarów, zamontowanie grzejników i klimatyzacji, malowanie
sali/.
2. Budowa zatok i przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej
(partycypowanie w kosztach).
3. Budowa chodnika w centrum wsi, wzdłuż głównych ulic.
4. Polepszenie sytuacji komunikacyjnej mieszkańców wsi poprzez zwiększenie liczby
kursów komunikacji dotowanej przez UG.
5. Podjęcie odpowiednich kroków i zmierzających do budowy bezpiecznych zjazdów
do Ratowic przy drodze wojewódzkiej, tzw. lewoskrętów /złożenie wniosku,
partycypowanie w kosztach/.
6. Budowa ścieżki rowerowo – pieszej między Ratowicami i Czernicą /złożenie
wniosku, partycypowanie w kosztach/.

7. Budowa bezpiecznego parkingu przy Szkole Podstawowej i rozbudowa szkoły
(wykupienie trenu obok szkoły).
8. Naprawa elewacji zewnętrznej zabytkowego budynku wspólnotowego w centrum
wsi.
9. Projekt i wykonanie uzupełnienia oświetlenia ul Spokojnej i ulicy Poprzecznej.
10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leszczynowej i Nowej.
11. Uzupełnienie oświetlenia ul. Polnej
12. Przesunięcie słupa elektrycznego na ulicy Nowej.
13. Poprawienie nawierzchni i naprawa studzienek kanalizacyjnych przy ulicy
Spacerowej i na jej przedłużeniu – tzw. ulicy Czereśniowej.
14. Uporządkowanie terenu i budowa parkingu przy pomniku więźniów obozu Gross
Rosen między Ratowicami i Czernicą.

Sołtys wsi Ratowice
Jarosław Jagielski

Post Author: Marcin