Fundusz Sołecki na 2022 rok

Rada Sołecka wsi Ratowice na spotkaniu 27 września podjęła kilka ważnych dla nas uchwał.
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, która wprowadziła w art.27
zasadę, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje
zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z
funduszu sołeckiego, może wykonywać rada sołecka.
Dlatego członkowie rady wraz z sołtysem przygotowali propozycje i uchwalili wniosek
dotyczący przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 rok (55 988 zł) w
następujący sposób:
1. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych wsi 4000,-
2. Zrekultywowanie terenu i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego 12 300,-
3. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw i placu do ćwiczeń – 20 000,-
4. Doposażenie i renowacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej – 6 688,-
5. Dofinansowanie „Kalendarza Ratowickiego 2500,-
6. Zakup tuszu i papieru do druku „Wieści Ratowickich” , oraz opłacenie domeny strony
internetowej wsi 2500,-
7. Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych, promocja wsi, wkład
własny do projektów 5000,-
8. Przygotowanie materiałów promocyjnych wsi 3000,-
Działając w oparciu o zarządzenie nr 0050.74.2021 Wójta Gminy Czernica z dnia 12.08.2021
Rada Sołecka wsi Ratowice przygotowała propozycje Sołectwa do przyszłorocznego budżetu
gminy Czernica, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
Ratowic:
1. Remont świetlicy wiejskiej /renowacja podłogi, renowacja schodów wejściowych,
remont toalet, naprawa filarów, zamontowanie grzejników i klimatyzacji, malowanie
sali /.
2. Budowa przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej.
3. Podjęcie odpowiednich kroków i zmierzających do budowy bezpiecznych zjazdów do
Ratowic przy drodze wojewódzkiej /złożenie wniosku, partycypowanie w kosztach/
4. Budowa ścieżki rowerowo – pieszej między Ratowicami i Czernicą //złożenie
wniosku, partycypowanie w kosztach/
5. Budowa bezpiecznego parkingu przy Szkole Podstawowej.
6. Naprawa elewacji zewnętrznej zabytkowego budynku wspólnotowego w centrum
wsi.
7. Uporządkowanie terenu i budowa parkingu przy pomniku więźniów obozu Gross
Rosen między Ratowicami i Czernicą.
8. Wymiana barier na zakręcie ul. Wrocławskiej.
9. Budowa chodnika w centrum wsi, wzdłuż głównych ulic

10. Uzupełnienie oświetlenia ulicy Słonecznej , Leszczynowej, Wiśniowej, Spokojnej.
11. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej, Wiśniowej, Leszczynowej,
Lawendowej i Nowej
12. Uzupełnienie oświetlenia ul. Polnej
13. Przesunięcie słupa elektrycznego na ulicy Nowej
14. Poprawienie nawierzchni i naprawa studzienek kanalizacyjnych przy ulicy
Spacerowej i na jej przedłużeniu – tzw. ulicy Czereśniowej.
15. Polepszenie sytuacji komunikacyjnej mieszkańców wsi poprzez zwiększenie liczby
kursów komunikacji dotowanej przez UG

Sołtys wsi Ratowice
Jarosław Jagielski

Post Author: Marcin