Sprawozdanie Sołtysa za rok 2020

Miniony 2020 rok był nieoczekiwanie zupełnie inny niż zwykle. Dziwny i trudny dla
nas wszystkich. Jednak życie sołectwa toczy się cały czas. Przełom roku zawsze jest okazją
do podsumowań i planów na przyszłość. Jak co roku przygotowałem sprawozdanie z
działalności sołtysa za poprzedni rok, które zwyczajowo przedstawiam na pierwszym
wiejskim zebraniu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie spotkamy się na razie, ale
myślę, że w ten sposób sprawozdanie dotrze nawet do szerszego grona.
I. Inwestycje
Podczas zebrań wiejskich i rozmów z mieszkańcami wskazali oni szereg spraw
koniecznych do realizacji we wsi. Złożyłem je w formie wniosków do realizacji w budżecie
gminy na 2020 rok. Były to:
1. Remont świetlicy wiejskiej /renowacja podłogi, renowacja schodów wejściowych,
remont toalet, naprawa filarów, zamontowanie grzejników i klimatyzacji, malowanie
sali /.
2. Budowa przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej
3. Podjęcie odpowiednich kroków i zmierzających do budowy bezpiecznych zjazdów do
Ratowic przy drodze wojewódzkiej /złożenie wniosku, partycypowanie w kosztach/
4. Budowa ścieżki rowerowo – pieszej między Ratowicami i Czernicą
5. Budowa bezpiecznego parkingu przy Szkole Podstawowej.
6. Naprawa elewacji zewnętrznej budynku gminnego w centrum wsi.
7. Uporządkowanie terenu i budowa parkingu przy pomniku więźniów obozu Gross
Rosen między Ratowicami i Czernicą.
8. Wymiana barier na zakręcie ul. Wrocławskiej.
9. Budowa chodnika w centrum wsi, wzdłuż głównych ulic
10. Uzupełnienie oświetlenia wsi i budowa linii oświetleniowej na przedłużeniu ulicy
Słonecznej , Spokojnej i Wrocławskiej przy cmentarzu.
11. Udrożnienie i naprawa studzienek kanalizacji burzowej
12. Wykonanie nawierzchni ulicy Wiśniowej i Nowej
13. Uzupełnienie oświetlenia ul. Polnej
14. Przesunięcie słupa elektrycznego na ulicy Nowej
15. Wykonanie nawierzchni fragmentu ulicy tzw. Czereśniowej i Spacerowej
16. Polepszenie sytuacji komunikacyjnej mieszkańców wsi poprzez zwiększenie liczby
kursów komunikacji dotowanej przez UG
Mimo wielu oczekiwań, w budżecie gminy uwzględniono jedynie środki na przegląd
techniczny świetlicy wiejskiej. Z ekspertyzy wynika, że jej stan nie jest zagrożeniem dla
użytkowników. Jednak środki na remont sali nie znalazły się w budżecie ani na 2020, ani
nawet na 2021 rok. Przez cały rok trwały negocjacje w sprawie pomieszczenia przy świetlicy,
które zajmuje firma ORANGE (centralka telefoniczna). Chcemy to pomieszczenie
przeznaczyć na dodatkowe toalety. W połowie roku wykonano projekt oświetlenia

drogowego w okolicy cmentarza, o które od kilku lat zabiegałem. Mam nadzieję, że wreszcie
w tym roku uda się doświetlić ten niebezpieczny zakręt.
W sprawie ścieżki rowerowej między Ratowicami i Czernicą złożyłem interpelację radnego.
Trzystronicowa odpowiedź nie dała nawet nadziei na tę inwestycję w najbliższym czasie.
Odpowiedź na moje pismo w sprawie wymiany barier zawierała natomiast stwierdzenie, że
temat jest bardzo złożony ze względu na lokalizację i nie przewidziano na niego środków w
budżecie. Zgłaszałem pisemnie i ustnie szereg innych problemów mieszkańców, np.
niedrożną kanalizację burzową, zły stan nawierzchni ulic, uszkodzone studzienki,
przeciekający w świetlicy dach, zniszczenia na placu zabaw.
Ze środków budżetowych odnowiono natomiast przystanki autobusowe i ustawiono nowy
przystanek przy cmentarzu.
Z własnych środków wymieniliśmy płyty w pięciu tablicach informacyjnych. Systematycznie
uzupełnialiśmy nasadzenia i zabezpieczenia drzewek na bunkrach, uprzątnęliśmy teren przy
świetlicy.
II. Fundusz sołecki
Na 2020 rok dysponowaliśmy kwotą 44 034,82 zł z funduszu sołeckiego. Wraz z
Radą Sołecką rozdzieliliśmy ją zgodnie ze wskazaniem zebrania wiejskiego w następujący
sposób:
Budowa ścieżki historycznej w formie tablic – 5 000 zł /pozostała część została sfinansowana
z dotacji UMWD/
Zagospodarowanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa – 1 540,05 zł
Zrekultywowanie terenów i budowa klombu przy ul. Wrocławskiej – 17 008,34 zł
Dofinansowanie „Kalendarza Ratowickiego” – 2000 zł
Zakup tuszu i papieru na gazetkę Wieści Ratowickie, domeny internetowej – 2000 zł
Dofinansowanie imprez 1991,66 zł
Remont i doposażenie świetlicy 7034,82 zł /zakupiono regały do magazynu, sprzęt i
wyposażenie do kuchni, drewniane panele na taras/
Zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw, placu integracyjnego – 7459,95 zł /wykonano
ogrodzenie placu zabaw i zamontowano bramę i furtkę od strony ul. Sportowej/
Na początku roku stanęły na rogatkach wsi piękne, nowe „witacze”, zakupione także w
ramach naszego funduszu sołeckiego.

III. Imprezy wiejskie
Większość z zaplanowanych na 2020 rok cyklicznych imprez, ze względu na
pandemię, nie mogło się odbyć. Na początku lutego gościliśmy u nas z kolędowym koncertem
kapelę Gieni Dudki. Zorganizowaliśmy też bardzo udany Bal Walentynkowy. Środki z balu
pozwoliły na finansowe wsparcie organizacji Babskiego Wieczoru. Przygotowania do niego i
do Gminnego Dnia Sołtysa trwały przez cały miesiąc. Zadbaliśmy o program artystyczny,
wystrój, poczęstunek, zgromadziliśmy upominki na loterię. Mogłem tu liczyć na pomoc wielu
dobrych ludzi i okolicznych samorządów. Babski Wieczór – wieczornica przygotowana z
okazji Dnia Kobiet dla naszych Pań, zgromadziła ich blisko 200. To impreza, która już na
stałe wpisała się w kalendarz i cieszy się powodzeniem pań z całej okolicy. Wśród gości,
którzy przybyli z życzeniami i upominkami byli Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak, Starosta
Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, ksiądz Janusz Dołhun i Radne Rady Gminy
Czernica. Telewizja Echo 24 przygotowała specjalną relację z tego wydarzenia. Niestety
kolejne zaplanowane na ubiegły rok imprezy i spotkania ze względu na pandemię i
obostrzenia z nią związanie nie mogły się odbyć.
IV. Ratowickie Koło Gospodyń i Gospodarzy
Imprezy i uroczystości nie udałyby się tak dobrze, gdyby nie sponsorzy, a także
pomoc Ratowickiego Koła Gospodyń i Gospodarzy, które działa bardzo prężnie i z dużą
korzyścią dla wsi. Mam w nim wsparcie. Zawsze i w każdej bieżącej potrzebie mogę liczyć
na pomoc. Doposażamy też sukcesywnie świetlicę w naczynia, drobny sprzęt i dekoracje.
Właśnie ze środków sołectwa i Koła Gospodyń naprawiliśmy sprzęt nagłośnieniowy,
zakupiliśmy sporo drobnego wyposażenia stołowego i kuchennego. Ze środków zarobionych
przez nasze Koło zakupiliśmy m.in. skrzynki, ziemię i kwiaty które ozdabiały pięknie nasze
„witacze”.
V. Świetlica wiejska
W świetlicy zawsze sporo się dzieje. Dbaliśmy o to, aby wszystkie zajęcia i imprezy
odbywały się we właściwym reżimie sanitarnym. Było kilkanaście wynajmów na imprezy i
uroczystości rodzinne. Po zwolnieniu z zakazów, systematycznie odbywały się w świetlicy
zajęcia gimnastyki dla pań z terenu całej gminy, próby zespołu RATOWICZANIE, zajęcia
dla dzieci. Po wakacjach ruszyły treningi taekwon – do, w dwóch grupach wiekowych,
profesjonalnie prowadzone przez Sportową Akademię Taekwon-do ITF. We wrześniu
nawiązaliśmy też współpracę z Akademią Dance Projekt z Wrocławia, która przygotowała w
świetlicy pokaz taneczny. Wspólnie zorganizowaliśmy zajęcia taneczne dla naszych dzieci.
Prowadzą je Mistrzowie Polski w tańcach latynoamerykańskich , czynna zawodowa para
taneczna i międzynarodowi sędziowie z najwyższą, I kategorią sędziowską Natalia Piecewicz
i Andrzej Suchocki. Polecam te zajęcia, gdyż będziemy je kontynuować także w tym roku,
jeżeli sytuacja na to pozwoli.
VI. Towarzystwo Przyjaciół Ratowic
Ratowickie stowarzyszenie, które w tym roku, w maju będzie obchodziło jubileusz
piętnastolecia rejestracji, jak zawsze było motorem wielu działań i aktywności mieszkańców
naszej wsi. W styczniu w TPR zaszły zmiany wymagane statutem. Powołano nowy zarząd i

komisję rewizyjną. Dokonano stosownych zmian w KRS. Prezesem stowarzyszenia na
obecną kadencję została Beata Jagielska. Towarzystwo Przyjaciół Ratowic wzięło udział w
konkursie ofert na realizacje zadań gminnych i otrzymało środki na dofinansowanie czterech
prowadzonych przez nie projektów : zespół RATOWICZANIE, gimnastykę dla aktywnych,
wycieczki w ramach POCZTÓWKI Z DOLNEGO ŚLĄSKA i zimowe wyjazdy na narty.
Jednak w trakcie roku aby nie narażać naszych mieszkańców, trzeba było zrezygnować z
organizacji wycieczek. Musieliśmy też zrezygnować z cyklu zaplanowanych warsztatów
międzypokoleniowych. Udało się natomiast przeprowadzić regularne zajęcia gimnastyki
rehabilitacyjnej, trzy zimowe rekreacyjne wyjazdy na narty biegowe, warsztaty florystyczne,
zajęcia i warsztaty dla zespołu ludowego. Stowarzyszenie pomogło w zakupie nowych bluzek
i kasetonu reklamowego dla artystów z zespołu ludowego „Ratowiczanie”, który z
powodzeniem kultywuje tradycje pieśni dolnośląskich. W 2020 roku też dali kilka koncertów
kolędowych i śpiewali gościnnie w sąsiednich miejscowościach.
Towarzystwo Przyjacół Ratowic w 2020 roku pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego
środki na uzupełnienie ścieżki historycznej w dodatkowe tablice. Projekt zrealizowano i
rozliczono. Przy okazji realizacji projektu udało się zebrać kolekcję ponad dwudziestu
różnych, przedwojennych pocztówek z Ratowic. Młodzi członkowie stowarzyszenia odnaleźli
w niemieckich archiwach oryginalne zdjęcia lotnicze Rattwitz z 1944 roku, do których
zakupiliśmy dostęp. W tworzenie tablic włączyło się wielu mieszkańców naszej
miejscowości, za co serdecznie dziękuję.
VII. Inne działania
Wiele jest jeszcze do zrobienia. Nadal nie udało się doprowadzić do poprawy
warunków parkowania, a właściwie bezpieczeństwa przy szkole. Elewacja kamienicy w
rynku też zapewne długo będzie szpecić. Są poważne, formalne trudności z uporządkowaniem
parku za świetlicą. Niepokój mieszkańców budzi też problem zaśmiecania terenów
nadodrzańskich. Martwi fakt, że świetlica środowiskowa „Kuźnia” nie znalazła swojego
miejsca, co spowodowało zawieszenie działalności. Wielokrotnie i bez sukcesu prosiłem o
udrożnienie kanalizacji burzowej przy ulicy Wrocławskiej, wysłałem szereg pism w sprawach
dotyczących problemów mieszkańców.
Ale cieszymy się z każdego sukcesu, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji. Mamy swoją,
aktualizowaną na bieżąco stronę internetową, prężny profil na facebooku, a dzięki
zaangażowaniu wspaniałych ludzi już dziesiąty rok wydajemy bezpłatne „Wieści Ratowickie”
w sporym, jak na nasze możliwości, nakładzie – 350 sztuk. Już po raz czternasty ukazał się
„Kalendarz Ratowicki”. Stale rośnie gromadzone przez TPR „Archiwum Ratowic”. Dało się
zauważyć kilkunastoosobową ekipę RTC na bardzo trudnych biegu „Runnmagedon.
Mieliśmy swoją reprezentację na IV Forum Kobiet Przedsiębiorczych Powiatu
Wrocławskiego, bierzemy aktywny udział w różnych akcjach charytatywnych.
Dużym powodzeniem cieszył się zorganizowany przeze mnie we wrześniu wyjazd na
grzybobranie do zaprzyjaźnionego Międzyborza. Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Ratowicach, znów zdobyli czołowe miejsca w regionalnym konkursie ekologicznym. We

współpracy ze szkołą przygotowaliśmy grę terenową i konkurs historyczny „Ratowice – Moja
Mała Ojczyzna”. Wspólnie z TPR zorganizowaliśmy cztery edycje cieszącego się
zainteresowaniem kursu motorowodnego dla mieszkańców gminy. Odbyły się też dwa
ciekawe konkursy dla dorosłych – konkurs na Pychotę Roku i bożonarodzeniowy konkurs na
najciekawiej wystrojoną posesję, którego efekty mogliśmy wszyscy podziwiać. Po wielu
perypetiach stanął wreszcie w centrum wsi długo oczekiwany paczkomat. Systematycznie
swoje zdjęcia realizuje u nas ekipa filmowa „Pierwszej Miłości”. Cieszy fakt, że coraz więcej
osób chce mieszkać w Ratowicach, powstaje sporo nowych domów, mieszkańcy dbają o
obejścia, a turyści chwalą urodę i czystość wsi. Aktywne są organizacje społeczne:
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, Koło Emerytów i Rencistów, Ratowickie Koło Gospodyń i
Gospodarzy, Koło Wędkarskie. Zawsze mogę liczyć na pomoc członków Rady Sołeckiej,
lokalnych przedsiębiorców, szkoły, biblioteki i niezawodnej młodzieży.
Naszą wspólnotę i solidarność widać szczególnie w najtrudniejszych momentach. Tak
było na początku pandemii, kiedy błyskawicznie udało się zorganizować chętnych do
pomocy starszym osobom, wolontariuszy. Znaleźliśmy materiały i osoby, które podjęły się
szycia maseczek dla mieszkańców gminy i dla hospicjum. To było budujące doświadczenie.
W takich chwilach okazuje się wyraźnie, że możemy na siebie nawzajem liczyć. Mogłem
liczyć także na Was podczas głosowania w plebiscycie na Sołtysa Roku 2020. Dzięki
Waszym głosom zająłem pierwsze miejsce w powiecie wrocławskim, a w etapie
wojewódzkim drugie miejsce. Jestem Wam szczególnie wdzięczny, że doceniacie moją pracę
w tych niełatwych dla nas czasach.
To tylko krótkie podsumowanie, ale pamiętajmy, że za każdym wspomnianym przeze
mnie zadaniem stoi ogrom pracy i zaangażowani, jak zawsze, Ratowiczanie. Dlatego Wam
wszystkim, którzy nigdy nie odmawiacie mi pomocy DZIĘKUJĘ.
Jarosław Jagielski
Sołtys Ratowic

Post Author: Marcin