Konsultacje społeczne

Statut sołectwa jest to dokument, który powinno mieć każde sołectwo, oparty na „Ustawie o samorządzie gminnym”, regulujący ważne sprawy dotyczące funkcjonowania wsi: zakres zadań sołectwa, organizację i zadania organów sołectwa, zasady i tryb wyborów organów sołectwa, zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa.

 

Ponieważ obecne statuty sołectw w naszej gminie uchwalane były w 2003 roku, w dużej mierze się zdezaktualizowały, nie przystają do obecnej rzeczywistości.
Dlatego Rada Gminy powołała Komisję  Statutową, która opracowała projekt nowelizacji statutu sołectw naszej gminy.
Wśród najważniejszych zmian wprowadzono zapis dotyczący współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w ostatnich czasach stały się ważnym elementem rozwoju wsi , oraz zmianę zasad wyboru sołtysa. Po nowelizacji będziemy wybierać sołtysa w wyborach tajnych, po uprzednim zgłoszeniu kandydatów, dokonując skreślenia na specjalnych kartach do głosowania. To istotna nowość.

Jednak statut nie może być uchwalony bez konsultacji z bezpośrednio zainteresowanymi mieszkańcami sołectwa. Rozmawialiśmy o tym na ostatnim zebraniu wiejskim. Ale zachęcam tych, którzy na nim nie byli do bliższego zapoznania się z projektem statutu na stronie gminnej www.czernica.pl , w specjalnej zakładce „konsultacje społeczne”, lub bezpośrednio u sołtysa. Każdy z mieszkańców ma prawo zgłoszenia własnych uwag i propozycji.
Urząd Gminy przygotował możliwość składania uwag  w wersji elektronicznej, pod adresem:
konsultacje.ratowice@czernica.pl , lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3. Uwagi te zostaną rozpatrzone przez Komisję Statutową na specjalnym posiedzeniu.
Termin składania uwag mija 6 września. Zachęcam do włączenia się w proces tworzenia naszego statutu, bo od tego zależy jakie będziemy mieli możliwości działania w przyszłości.

Jarek Jagielski – sołtys Ratowic

Post Author: Marcin

Dodaj komentarz