Fundusz Sołecki na 2021 rok

Jak każdego roku,  do końca września mieliśmy obowiązek rozdysponować fundusz sołecki. Dlatego na 22 września zwołałem zebranie wiejskie w tej sprawie, w którym wzięło udział aż 65  mieszkańców naszej wsi. 

Nie każdy pomysł można zrealizować wykorzystując fundusz sołecki. Zadania  do realizacji w ramach funduszu sołeckiego muszą być zgodne z zadaniami własnymi i strategią rozwoju gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców. Dobrą praktyką jest w Ratowicach , że rada sołecka, której przewodniczy sołtys, po przeanalizowaniu opinii mieszkańców przygotowuje propozycje przeznaczenia i podziału funduszu w oparciu o obowiązujące przepisy. Przeanalizowane i skosztorysowane propozycje rady sołeckiej  sołtys przedstawia podczas zebrania wiejskiego i zebrani mieszkańcy podejmują ostateczną decyzję o jego przeznaczeniu.  Nasz przyszłoroczny  fundusz został podzielony  w następujący sposób: 

 1. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych 4000,-
 2. Zrekultywowanie terenu i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego  20 000,-
 3.  Rozbudowa i modernizacja placów zabaw i placu do ćwiczeń  – 20 000,-
 4. Dofinansowanie „Kalendarza   Ratowickiego” 2000,- 
 5. Zakup tuszu i papieru do druku „Wieści Ratowickich” , oraz opłacenie  domeny strony internetowej wsi  2000,- 
 6. Organizacja imprez okolicznościowych   i integracyjnych, promocja wsi, wkład własny do projektów  4013,90,-

 

 1. Przygotowaliśmy też propozycje mieszkańców Ratowic do budżetu  Gminy Czernica na 2021 rok: Remont świetlicy wiejskiej /renowacja podłogi, renowacja schodów wejściowych, remont toalet, naprawa filarów,  zamontowanie grzejników i klimatyzacji, malowanie sali /.
 2. Budowa przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej.
 3. Podjęcie odpowiednich kroków i zmierzających do budowy bezpiecznych zjazdów do Ratowic przy drodze wojewódzkiej /złożenie wniosku, partycypowanie w kosztach/
 4. Budowa ścieżki rowerowo – pieszej między Ratowicami i Czernicą.
 5. Budowa bezpiecznego parkingu przy Szkole Podstawowej.
 6. Naprawa elewacji zewnętrznej  budynku  wspólnotowego  w centrum wsi. 
 7.  Uporządkowanie  terenu i budowa parkingu przy pomniku  więźniów obozu Gross Rosen między Ratowicami i Czernicą.
 8. Wymiana barier  na zakręcie  ul. Wrocławskiej. 
 9. Budowa chodnika w centrum wsi, wzdłuż głównych ulic
 10. Uzupełnienie oświetlenia wsi i budowa linii oświetleniowej na przedłużeniu  ulicy Słonecznej ,  Leszczynowej, Wiśniowej, Spokojnej i Wrocławskiej przy cmentarzu. 
 11. Udrożnienie i naprawa studzienek kanalizacji   burzowej
 12. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej, Wiśniowej, Leszczynowej, Lawendowej i Nowej
 13.  Uzupełnienie oświetlenia ul. Polnej 
 14. Przesunięcie słupa elektrycznego  na ulicy Nowej 
 15.  Poprawienie  nawierzchni  i naprawa studzienek kanalizacyjnych przy ulicy Spacerowej  i na jej przedłużeniu – tzw. ulicy  Czereśniowej.
 16. Polepszenie sytuacji komunikacyjnej mieszkańców wsi poprzez zwiększenie liczby kursów komunikacji dotowanej przez  UG.
 17. Systematyczne koszenie rowów i poboczy ulic.

Są to właściwie te same wnioski jakie przedstawiliśmy w ubiegłym roku. 

 

Decyzja mieszkańców w formie uchwały trafiła do wójta, który przygotowuje projekt budżetu na przyszły rok. Mamy nadzieję, że chociaż niektóre z nich i zostaną ujęte w budżecie gminy na rok 2021.

 

Jarosław Jagielski

Inne / przez

Post Author: Marcin